Radio Gra Wrocław Home

Muzyka Wybrana Dla Ciebie • Radio Gra Wrocław 95.1 FM Słuchaj Online Facebook

Rada Miejska Wrocławia rozpoczyna nabór kandydatów na ławników

Facebook

Rada Miejska do końca października wybierze ławników do Sądu Okręgowego i do Sądów Rejonowych we Wrocławiu na kadencję 2024-2027. Dotychczasowa kończy się 31 grudnia tego roku.

/materiały prasowe/

Nabór kandydatów na ławników rozpocznie się 12 czerwca i potrwa do 30 czerwca. Wnioski będzie można składać w dni robocze, w godz. od 10 do 14 w budynku Urzędu Miejskiego Wrocławia (Sukiennice 9, pok. 210, 210).

Więcej informacji znajdziecie pod nr telefonu:

 • 71 777-74-76 lub 71 777-81-00

Karty zgłoszenia kandydata na ławnika oraz wzory oświadczeń i listy osób popierających kandydata można dostać w Urzędzie Miejskim Wrocławia oraz są gotowe do pobrania na stronie tutaj.

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać Radzie Gminy:

 • prezesi właściwych sądów
 • stowarzyszenia
 • inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych
 • co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru

Ławnikiem sądowym może zostać osoba która:

 • posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
 • jest nieskazitelnego charakteru
 • ukończyła 30 lat (na dzień wyboru)
 • od co najmniej roku pracuje, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania
 • nie przekroczyła 70 lat (na dzień wyboru)
 • jest zdolna, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika
 • posiada co najmniej wykształcenie średnie

Zgłoszenia kandydatów na ławnika dokonuje się na karcie zgłoszenia, do której kandydat ma obowiązek dołączyć:

 • informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby
 • oświadczenie, że nie jest prowadzone przeciwko nam postępowanie o przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe
 • oświadczenie, że nie jesteśmy pozbawieni władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została nam ograniczona lub zawieszona
 • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz.. z 2022 r , poz.2527) , stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika. Wszystkie składane dokumenty powinny mieć datę nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia
 • dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj