Radio Gra Wrocław

MOPS o zmianach w różnych formach pomocy finansowej

MOPS o zmianach w różnych rodzajach pomocy finansowej dla mieszkańców Wrocławia. Od nowego roku zmieniły się zasady korzystania z niektórych świadczeń, wzrosła też wysokość niektórych zasiłków. Zmiany zaszły na przykład w zasadach przyznawania świadczenia pielęgnacyjnego.

Co to jest dodatek osłonowy?

Dodatek osłonowy to jednorazowe świadczenie pieniężne przysługujące mieszkańcom o niskich dochodach, którego celem jest zmniejszenie skutków inflacji i rosnących cen energii. Dodatek osłonowy pojawił się po raz pierwszy w 2022 roku.

Dodatek przysługuje mieszkańcom, których dochód wynosi:

 • maksymalnie 2100 zł miesięcznie dla osób gospodarujących samotnie
 • maksymalnie 1500 zł miesięcznie dla osób mieszkających z kimś

Dochód jest obliczany na podstawie danych z 2022 roku.

Wysokość dodatku

Kwota dodatku jest uzależniona od rodzaju ogrzewania. Większe świadczenie mogą otrzymać osoby, które używają do ogrzewania domu węgla lub paliwa węglopochodnego. Warunkiem jest jednak zgłoszenie pieca do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Dodatek osłonowy wynosi rocznie:

 • 228,80/286,00 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;
 • 343,20/429,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;
 • 486,20/607,75 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób
 • 657,80/822,25 zł dla gospodarstwa domowego, w którym jest 6 lub więcej osób

Gdzie i kiedy złożyć wniosek?

Wnioski można złożyć od 1 stycznia do 30 kwietnia 2024 roku na piśmie w Miejskim Ośrodku Pomoc Społecznej lub internetowo przez e-puap.

Miejsca przyjmowania wniosków:

 • na piśmie w Biurze Obsługi Klienta nr 1 przy ul. Hubskiej 30-32, od 7.30 do 15.00;
 • na piśmie Biurze Obsługi Klienta nr 1 przy ul. Namysłowskiej 8
 • na piśmie w siedzibie  Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Strzegomskiej 6
 • na piśmie w siedzibie Zespołu ds. Osób w Kryzysie Bezdomności i Uchodźców przy ul. Zachodniej 3
 • na piśmie w siedzibach Zespołów Terenowej Pracy Socjalnej:
  • Zespół Terenowej Pracy Socjalnej nr 1, pl. Św. Macieja 4
  • Zespół Terenowej Pracy Socjalnej nr 2, ul. Średzka 42
  • Zespół Terenowej Pracy Socjalnej nr 3,ul. Nowowiejska 102
  • Zespół Terenowej Pracy Socjalnej nr 4, ul. Oficerska 9A
  • Zespół Terenowej Pracy Socjalnej nr 5, ul. Kniaziewicza 29
  • Zespół Terenowej Pracy Socjalnej nr 6, ul. Kamieńskiego 190
 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej – wymagany jest podpis elektroniczny lub profil zaufany.

Przyznanie i wypłata dodatku

Jeżeli we wniosku o wypłatę dodatku znajdzie się adres e-mail (do czego gorąco zachęcamy), prześlemy informację o przyznaniu dodatku osłonowego na ten adres. Informację można również odebrać w Dziale Wsparcia Mieszkańców MOPS, Biurze Obsługi Klienta nr 1 przy ul. Hubskiej 30-32. Dodatek osłonowy przysługuje za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 r. Będzie on wypłacany jednorazowo do końca czerwca 2024.

Szczegółowe informacje: https://mops.wroclaw.pl/formy-pomocy/dodatek-oslonowy

Świadczenie pielęgnacyjne – nowe zasady

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje osobom, które muszą zająć się niepełnosprawnym członkiem rodziny. Od nowego roku świadczenie pielęgnacyjne przysługuje opiekunom osób z niepełnosprawnościami poniżej 18 roku życia. Świadczenie można łączyć z pracą zarobkową. Poszerza się również grupa osób, które mogą z takiego wsparcia korzystać. Od stycznia wysokość świadczenia wynosi 2988 zł (podstawowa kwota).

Świadczenie pielęgnacyjne mogą otrzymać osoby, które sprawują opiekę nad osobami z niepełnosprawnościami do ukończenia przez nie 18. roku życia. Przysługuje ono:

 • matce albo ojcu,
 • innym osobom, na których ciąży obowiązek alimentacyjny oraz ich małżonkom,
 • opiekunowi faktycznemu dziecka,
 • oraz nowej grupie opiekunów: rodzinie zastępczej, osobie prowadzącej rodzinny dom dziecka, dyrektorowi placówki opiekuńczo-wychowawczej, dyrektorowi regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej albo dyrektorowi interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego.

Możliwość łączenia pracy zawodowej z pobieraniem świadczenia pielęgnacyjnego

Jedną z najważniejszych wprowadzonych zmian jest możliwość łączenia aktywności zawodowej z korzystaniem z tej formy pomocy. Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje opiekunom bez jakichkolwiek ograniczeń lub limitów w zakresie podejmowania zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej. Ponadto świadczenie przysługuje również, gdy opiekun ma ustalone prawo do renty lub emerytury

Podwyższenie wysokości świadczenia pielęgnacyjnego

Nowe przepisy przewidują również, że w przypadku gdy opiekun zajmuje się więcej niż jedną osobą to wysokość świadczenia pielęgnacyjnego jest podwyższana o 100% na drugą i każdą kolejną osobę pod opieką.

Wnioski o świadczenie pielęgnacyjne na nowych zasadach

Wnioski o przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego na nowych zasadach można składać od 1 stycznia 2024 r. w

 • Dziale Świadczeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ulicy Namysłowskiej 8
 • oraz drogą elektroniczną za pośrednictwem portalu Emp@tia.

Wniosek będą musiały złożyć także osoby, które pobierają świadczenia na starych zasadach, a będą chciały korzystać z pomocy w oparciu o nowe przepisy.

Przepisy przejściowe, świadczenie na starych zasadach i specjalny zasiłek opiekuńczy

Z wejściem w życie nowych przepisów zostają uchylone zasady przyznawania specjalnego zasiłku opiekuńczego. Jednak na podstawie przepisów przejściowych specjalny zasiłek opiekuńczy będzie mógł być nadal przyznawany na zasadzie „zachowania praw nabytych”. Dotyczy to również świadczenia pielęgnacyjnego.

Oznacza to, że osoby, które mają lub będą miały prawo do świadczenia pielęgnacyjnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego na starych zasadach, mogą z nich korzystać do końca okresu, na jaki te świadczenia zostały przyznane, także wtedy, gdy podopiecznemu zostanie wydane nowe orzeczenie. Prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego na starych będzie przysługiwać również wtedy, gdy wniosek na nowy okres zasiłkowy zostanie złożony w terminie 3 miesięcy od dnia następującego po dniu, w którym zakończył się dotychczasowy okres zasiłkowy (czyli w ciągu 3 miesięcy od dnia 31 października danego roku kalendarzowego).

Szczegółowe informacje: https://mops.wroclaw.pl/formy-pomocy/swiadczenia-rodzinne/swiadczenia-opiekuncze

Świadczenie wspierające wypłacane przez ZUS

1 stycznia, w uzupełnieniu do zmienionych zasad przyznawania świadczenia pielęgnacyjnego, pojawiło się świadczenie wspierające, skierowane bezpośrednio do pełnoletnich osób z niepełnosprawnościami. Świadczenie przysługuje bez względu na dochody i niezależnie od innych form wsparcia otrzymywanych przez osoby z niepełnosprawnościami (np. niezależnie od renty socjalnej).

Świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy przyznane na zasadach dotychczasowych oraz zasiłek dla opiekuna, nie przysługują jeżeli osoba wymagająca opieki będzie miała przyznane prawo do świadczenia wspierającego.

Warunkiem uzyskania świadczenia wspierającego jest ustalenie poziomu potrzeby wsparcia – na poziomie od 70 pkt do 100 pkt.  Decyzje o ustaleniu poziomu wsparcia będą wydawały wojewódzkie zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności.

Zasiłek stały – nowa wysokość zasiłku stałego

Co to jest zasiłek stały?

Zasady przyznawania zasiłków stałych są określone w przepisach ustawy o pomocy społecznej. Zgodnie z nimi zasiłek przyznaje się osobom spełniającym kryteria dochodowe, niezdolnym do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnym do pracy.

Obliczanie wysokości zasiłku stałego

Z początkiem roku od nowa będzie obliczana wysokość zasiłku. Wysokość zasiłku to różnica między 130% kryterium dochodowego a dochodem osoby starającej się o zasiłek. W przypadku gospodarstwa wieloosobowego pod uwagę brane jest kryterium dochodowe na osobę w rodzinie i średni dochód.

Zgodnie z nowymi przepisami Minimalna kwota zasiłku to 100 zł, a maksymalna to 1000 zł (do tej pory było to odpowiedni 30 i 719 złotych).

Nie zmieniają się kryteria dochodowe

Kryterium dochodowe wynosi obecnie:

 • dla osoby samotnie gospodarującej – 776 zł,
 • dla osoby w rodzinie – 600 zł.

I pozostanie na obecnym poziomie, mimo tego ustalenie wyższego stosunku procentowego przy obliczaniu zasiłku (130%) jest i tak korzystne dla osób uprawnionych.

Jak skorzystać z zasiłku stałego na nowych zasadach?

Aby skorzystać z zasiłku stałego na nowych zasadach nie trzeba składać wniosku. Wysokość zasiłku będzie obliczana od nowa przez pracowników socjalnych wspierających osoby w trudnej sytuacji. Jeśli będzie zachodziła potrzeba uaktualnienia wywiadów pracownicy socjalni będą się kontaktować z klientami.

Pracownicy socjalni są zatrudnieni w sześciu Zespołach Terenowej Pracy Socjalnej, Dziale Usług Opiekuńczych, Dziale Przeciwdziałania Przemocy Domowej i w Zespole ds. osób w Kryzysie Bezdomności i Uchodźców.

źródło: materiały prasowe